Μαρμαράς Τουρκίας

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο MARMARA ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Προέλευση

Τουρκία

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης 98-99 %, δολομίτης 1-2 %

Φαινόμενη πυκνότητα

2.720 – 2.730 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,2 – 0,3 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,11 – 0,15 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

11 – 15 MPa (EN 12372)