Καλιφόρνια

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προέλευση

Μαρόκο

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης (98 %), το υπόλοιπο σιδηροξείδια και χαλαζίας

Φαινόμενη πυκνότητα

2.630 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

3,8 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

3,6 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

7 – 8 MPa (EN 12372)